Information om höstens arbetsdag 19/9!

Höstens arbetsdag kommer att genomföras som en ”sammanhållande” aktivitet den 19/9 med start 09:30 på grönytan vid affären. Undantag kommer att göras för den gemensamma lunchen som kulturmiljögruppen normalt bjuder på. Varje deltagare får ta med eget lunchpaket. Detta görs för att vi på ett enkelt sätt ska kunna hålla avstånd till varandra men ändå träffas på ett säkert sätt.

Fokus denna gång kommer att läggas på att röja sly vid Gåsskär och Hamnpromenaden, byta panel på Brandstationens baksida mm.

Det är viktigt att ni återrapporterar vad ni har gjort och hur många timmar ni har arbetat på den blankett som finns för ändamålet.

I samband med arbetsdagens avslutningen, ca 15:00 kommer styrelsen att informera om den sanering som har gjorts i hamnen.

Välkomna!

Kallelse Årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma

Styrelsen för Storön‐Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2020.

Tid: Lördag den 18 juli kl.15.00.

Plats: Restaurangen, Storön

Ärenden

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelserBeslutsunderlag:
   Verksamhetsberättelse
  •   Ekonomisk redogörelse
  •   Revisorernas berättelse
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
 7. Ersättning till styrelse och revisorerna
  • Styrelsen föreslår att ersättning i form av reducerad avgift för valda ledamöter i styrelsen är oförändrat.
 8. Styrelsens förslag till utgifts‐ och inkomststat samt debiteringslängd.
 9. Val av styrelse och suppleanter
 10. Val av revisorer och suppleanter
 11. Val av valberedningen
 12. Övriga frågor
 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

2020‐06‐24

Thomas Johansson Ordförande

Kallelsen finns att ladda ner från samfällighetens hemsida, /DOKUMENT/PROTOKOLL/Övriga dokument. Kallelsen kommer också att anslås i hamnen.

Användning av redskap till traktorn.

Att använda skogskärran, gräshacken och flistuggen kräver kunskap om utrustningen och de säkerhetsföreskrifter som gäller. Styrelsen har beslutat på förslag av traktoransvarig, Gunnar Berentsen att Per Sundler, Pierre Viotto, Magnus Svensson och Erik Zabel är de som är behöriga att använda utrustningen.

Medlem som behöver tillgång till utrustningen måste kontakta någon av ovanstående för hjälp. Priset för lån av utrustningen kommer att beslutas på föreningsstämman i sommar.

Corona Information!

Hej medlemmar i Storön-Vänerns Samfällighetsförening.

Vi alla berörs av den pågående Covid-19 krisen och vi i styrelsen vill därför uppmärksamma Folkhälsomyndighetens riktlinjer i samband med att Storön säsongen nu drar igång. Tänk efter innan ni sätter er i bilen och åker till Storön om ni känner symtom eller är i riskgrupp. 

Det är viktigt att vi försöker minimera smittspridningen så mycket som möjligt därför rekommenderas det att bastun inte används under dessa tider.

Vårens arbetsdag, 16/5 kommer inte att genomföras på det sätt vi normalt är vana vid. Kultur och Miljögruppen kommer att komma med mer information hur arbetsuppgifter kan fördelas för att utföras i mindre grupper och vid olika tidpunkter.

Då det fortfarande är långt fram till årsstämman kör vi på enligt plan men skulle riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten förlängas så att även vår årsstämma berörs kommer vi meddela samtliga medlemmar om eventuella förändringar. 

Vi vill även passa på att önska er alla en glad påsk och hoppas ni alla mår bra trots omständigheterna.

Länk till Folkhälsomyndigheten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Vattnet påsatt!

Vattnet är påsatt, ledningarna är trycksatta. Tänk på att vattnet är kraftigt klorerat. Drick inte vattnet, vänta på godkänt vattenprov. Vattengruppen meddelar på hemsidan när vattnet är drickbart.
Vattengruppen/ Lennart

Vattnet stängs av 2/11

Nu är det dags att stänga av vattnet. Arbetet med avstängningen startar den 1/11 och någon gång under lördagen den 2/11 så kommer vattnet att stängas av.

Tänk på att frostsäkra era fastigheter genom att tömma systemet på vatten i era fastigheter!