Sophögen borta!

Falvir har transporterat bort den gamla sophögen bakom servicehuset vid grönytan. Det behövdes 9 containrar och några dagars arbete.

Styrelsen vill klargöra att det inte är tillåtet att kasta skräp på samfällighetens område eller någon annan stans på Storön. Allt skärp måste transporteras till närmaste återvinningsstation, Odenslund eller Mariestad.

Vattnet påsatt!

Vattnet är påsatt, ledningarna trycksatta. Tänk på att vattnet är kraftigt klorerat. Drick inte vattnet, vänta på godkänt vattenprov. Vattengruppen meddelar när vattnet är drickbart.

Inför avstängning av vattnet!

Vattengruppen vill informera att avstängningen av vattnet påbörjas på fredag kväll den 30/10. De som har möjlighet uppmanas att tappa upp vatten i hinkar o.d. för att ha till att dricka, tvätta sig med och spola toaletten på lördag, 31/10  och söndag, 1/11.

Hälsningar Vattengruppen.

Information angående vägbelysningen då vattnet är avstängt!

Styrelsen informerade på höstens arbetsdag att systemet för att tända vägbelysningen genom att ringa ett telefonnummer har installerats men ännu inte aktiverats.

Styrelsen har beslutat att systemet skall aktiveras i samband med att sommarvattnet stängs av och vara aktivt tills sommarvattnet sätts på.

För att tända belysningen ringer ni till 070-XXX XX XX (numret skickas via mail) och låter två (2) signaler gå fram. Systemet kommer automatiskt att koppla ner samtalet och belysningen tänds. Tiden då belysningen är tänd är satt till 30 minuter.

Styrelsen vill uppmana samfällighetens medlemmar att inte sprida telefonnumret till personer som inte tillhör samfälligheten. Funktionen skall bara användas när det finns ett behov av att belysningen är tänd.

Har ni frågor så är det bara att ringa Lennart Hedell, 070-305 01 51.

Information från styrelsen!

Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighet (nedan kallad samfälligheten) har mottagit flertalet frågor och funderingar kring eldning av resterna från bryggrenoveringen på badstranden. Det har uppdagats en hel del missförstånd kring frågan och vi vill klargöra vissa saker.

Styrelsen eller samfälligheten står inte till svars för eldningen på stranden. När det gäller arbetet med saneringen har Mariestads kommun ålagt markägaren Storön Utveckling AB (nedan kallad markägaren) att i ett samarbete med samfälligheten hantera saneringsarbetet i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller. 

Anledningen till att samfälligheten har blivit ålagd detta i samarbete med ägaren är samfällighetens ansvar för skötselområdet och den egendom som blivit eldad. Ägaren har tagit större delen av kostnaden för saneringsarbetet, och samfälligheten har inget betalningsansvar i frågan.

Det är viktigt att observera att saneringsarbetet har skett till nivån ”känslig markanvändning”, vilket krävs för badstränder. Provtagningen efter avslutad sanering påvisar inga miljögifter på platsen, vilket det florerat rykten om! 

Samfälligheten och ägaren har en god dialog för att reda ut den situation som uppkommit. När slutrapporten från miljökonsulten finns tillgänglig och inlämnad till Mariestads kommun är saneringsarbetet ”officiellt slutfört”. 

Styrelsen i samfälligheten kommer i dialog med ägaren att diskutera hur vi ska gå vidare. Inga beslut är fattade om att samfälligheten ska ta finansiellt ansvar. Denna fråga kommer att bearbetas i styrelsen för samfälligheten. Förslaget kommer att presenteras för medlemmarna på en ordinarie eller extra föreningsstämma där beslut i frågan kan tas.

Vi tackar för ert engagemang i frågorna som berör vår ö och vi uppskattar en öppen dialog med samtliga medlemmar.

Information om höstens arbetsdag 19/9!

Höstens arbetsdag kommer att genomföras som en ”sammanhållande” aktivitet den 19/9 med start 09:30 på grönytan vid affären. Undantag kommer att göras för den gemensamma lunchen som kulturmiljögruppen normalt bjuder på. Varje deltagare får ta med eget lunchpaket. Detta görs för att vi på ett enkelt sätt ska kunna hålla avstånd till varandra men ändå träffas på ett säkert sätt.

Fokus denna gång kommer att läggas på att röja sly vid Gåsskär och Hamnpromenaden, byta panel på Brandstationens baksida mm.

Det är viktigt att ni återrapporterar vad ni har gjort och hur många timmar ni har arbetat på den blankett som finns för ändamålet.

I samband med arbetsdagens avslutningen, ca 15:00 kommer styrelsen att informera om den sanering som har gjorts i hamnen.

Välkomna!