Information från styrelsen!

Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighet (nedan kallad samfälligheten) har mottagit flertalet frågor och funderingar kring eldning av resterna från bryggrenoveringen på badstranden. Det har uppdagats en hel del missförstånd kring frågan och vi vill klargöra vissa saker.

Styrelsen eller samfälligheten står inte till svars för eldningen på stranden. När det gäller arbetet med saneringen har Mariestads kommun ålagt markägaren Storön Utveckling AB (nedan kallad markägaren) att i ett samarbete med samfälligheten hantera saneringsarbetet i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller. 

Anledningen till att samfälligheten har blivit ålagd detta i samarbete med ägaren är samfällighetens ansvar för skötselområdet och den egendom som blivit eldad. Ägaren har tagit större delen av kostnaden för saneringsarbetet, och samfälligheten har inget betalningsansvar i frågan.

Det är viktigt att observera att saneringsarbetet har skett till nivån ”känslig markanvändning”, vilket krävs för badstränder. Provtagningen efter avslutad sanering påvisar inga miljögifter på platsen, vilket det florerat rykten om! 

Samfälligheten och ägaren har en god dialog för att reda ut den situation som uppkommit. När slutrapporten från miljökonsulten finns tillgänglig och inlämnad till Mariestads kommun är saneringsarbetet ”officiellt slutfört”. 

Styrelsen i samfälligheten kommer i dialog med ägaren att diskutera hur vi ska gå vidare. Inga beslut är fattade om att samfälligheten ska ta finansiellt ansvar. Denna fråga kommer att bearbetas i styrelsen för samfälligheten. Förslaget kommer att presenteras för medlemmarna på en ordinarie eller extra föreningsstämma där beslut i frågan kan tas.

Vi tackar för ert engagemang i frågorna som berör vår ö och vi uppskattar en öppen dialog med samtliga medlemmar.